Бирге ишлеуню атламлары

Къабарты-Малкъар Тула область бла бирге ишлеуню кенгерте барады. Бу кюнледе республикадан бир къауум адам Юрий Коковну башчылыгъында анда болгъанды.
Бизни делегациягъа бир-бир министерстволаны бла ведомстволаны, Сатыу-алыу-промышленность палатаны, Предпринимательлеге болушууну фондуну, уллу промышленность, эл мюлк эмда къурулуш  предприятияланы, жарашдырыучу производстволаны, курорт эмда туризм сфераланы оноучулары, бизнесменле да киргендиле.Тулада  эки субъектни  да экономика эмда инвестиция онглары туура этилгендиле, областьны баш предприятияларына жолоучулукъ къуралгъанды.
КъМР-ни Башчысыны бла Тула областьны губернаторуну тюбешиулеринде уа эки жанына да  файдалы болургъа боллукъ ишлеге къаралгъанды. Юрий Коков Алексей Дюминнге  аланы къонакъгъа чакъыргъаны эмда жарыкъ тюбегени ючюн жюрек ыразылыгъын билдиргенди. Тула область, деп чертгенди ол, Россейни тири айнып баргъан регионларындан бириди. Анда  къоруулау-промышленность комплексни эм уллу предприятиялары орналыпдыла, дуния даражалагъа жетген, конкуренциягъа чыдамлы болгъан продукция чыгъарылады.
Къабарты-Малкъар а тулачы партнёрлагъа электроэнергетикагъа жараулу бийик технологиялы оборудование, налмас инструментле, цифрли медицина техника  бла жараргъа  боллукъду. Шёндюден окъуна регионнга рентген оборудование, кабель продукция жиберилип турады. Эл мюлк продукция чыгъарыу эмда аны  тышына сатыу жаны бла да уллу онгла ачыладыла, артыкъда импортну алышындырыргъа деген борчну толтурууда.
Туризмни айнытыу, солууну, багъыуну къурау  жаны бла  да бирге ишлеу  эки регионнга да хайырлыды. Туланы уллу промышленность компанияларыны филиалларын республикада ачарча онгла бардыла.
КъМР-ни Башчысына айланып, губернатор былай чертгенди: «Бюгюнлюкде сизни башчылыгъыгъыз бла  экономикада, эл мюлкде да уллу борчла тамамланыладыла. Туризм ёсюуню къыйматлы амалларындан бириди. Сизни миллет адет-тёрелени сакълауда сынауугъуз да бизге бек багъалыды».
Алексей Дюмин промышленность кооперацияны да хайырлыгъа санагъанды. «Биз предприятияларыбызны араларында  ол жаны бла байламлыкълагъа къатышыргъа хазырбыз»,- дегенди. Губернатор бизнес, маданият, билим бериу, жаш тёлюню юйретиу жаны бла да эки жанлы бирге ишлеуню кючлендире барыргъа кереклисин да чертгенди.
Ол кюн окъуна  Къабарты-Малкъар Республиканы бла Тула областьны араларында бирге ишлеуню юсюнден Сочи-2018 инвестиция форумда этилген  келишимни толтурууну «жол картасына» къол салыннганды.  Эки регионну да келечилери бу атлам Къабарты-Малкъарны бла Тула областьны араларында халланы бютюнда кючлендирирге себеплик этеригине ышаннганларын билдиргендиле. 
КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: