Егъэджэныгъэм зегъэужьыным топсэлъыхь

КъБР-м и Парламентым «Правительст­вэм хухах сыхьэтым» хыхьэу, депутатхэр тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэ Iуэхур зэры­щызэтеубламрэ абы зэрызрагъэужьыну Iэмалхэмрэ.

КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Къумыкъу Iэуес зэрыжиIамкIэ, республикэм курыт еджапIэу 265-рэ щолажьэ, абыхэм псори зэхэту цIыху 103571-рэ щоджэ. Курыт еджапIэ 237-м школ кIуэгъуэ ныбжьым нэмысахэр егъэджэн программэмкIэ сабий 53215-м щадолажьэ.
2018 гъэм Нарткъалэрэ Ташлы-Таларэ курыт еджапIэщIэхэр къыщызэIуахащ. Япэр - цIыху 825-м, етIуанэр 96-м ятещIыхьащ. 2019 гъэм къызэIуахыну я мурадщ Налшык къалэм и 6-нэ микрорайоным щаухуэ, сабий 1224-рэ зыщIэхуэну школыщIэр. Мы гъэм иджыри зы курыт еджапIэщIэм и ухуэныгъэм и ужь ихьэнущ - ар Шэджэм къалэм щащIынущ, цIыху 500 щIэхуэну. 
КъищынэмыщIауэ, Арщыдан, Белая Речкэ къуажэхэм сабий гъэсапIэхэр щаухуащ: япэм - сабии 160-рэ, етIуанэм - 140-рэ щIохуэ. Апхуэдэуи сабий гъэсапIэу лажьэхэм ящыщу 19-м къыпащIыхь, иджыри сабий 860-рэ абыхэм къащтэфын щхьэкIэ. Зи ныбжьыр илъэси 3 иримыкъуа сабийхэр гъэсапIэхэм къыIахынми республикэ унафэщIхэр 2019 гъэм елэжьынущ. Псалъэм папщIэ, школ кIуэгъуэ ныбжьым нэмысахэр зэкIуалIэ Iуэху­щIапIэхэм унэ, ухуэныгъэ 29-рэ къыгуа­щIыхьынущ. Къэбгъэлъагъуэмэ, ирагъэ­кIуэкI лэжьыгъэхэр зэфIагъэкIмэ, апхуэдэ Iуэху­щIапIэ  48-м сабий 2860-рэ къащтэфынущ.
Министерствэр зэлэжь Iуэхухэм ящыщщ къуажэхэм дэт школхэм физическэ щэнхабзэмрэ спортымрэ зыщегъэужьыныр. 2018 гъэм зэрагъэпэщыжащ спорт пэш 24-рэ, къызэIуахащ спорт клуб 25-рэ. Мы гъэм иджыри спорт пэш 24-рэ зыхуей хуагъэзэну я мурадщ.
Курыт школхэр транспорткIэ къызэрызэрагъэпэщым и гугъу щищIым, Къумыкъум жиIащ нэгъабэ автобус 30 къызэращэхуар. Мы зэманым курыт еджапIэм яшэу дерс нэужьхэм къашэжыр цIыху мини 8-м щIегъу.
Курыт еджапIэхэм я библиотекэхэр тхылъ­кIэ къызэгъэпэщыным ехьэлIауэ министерствэм иригъэкIуэкIа лэжьыгъэм ипкъ иткIэ, еджакIуэхэм я процент 91,2-м тхылъхэр пщIэншэу ират хъуащ. 
Мыхьэнэшхуэ зиIэ лэжьыгъэхэм ящыщу министрым къигъэлъэгъуащ сабий ны­къуэдыкъуэхэмрэ зи узыншагъэм сэкъат иIэхэмрэ псоми зэхуэдэу щIэныгъэ зэрыратыпхъэр. Псалъэм папщIэ, «Доступная среда» къэрал программэм министерствэр зэрыхэтым и фIыгъэкIэ, курыт еджапIэ 70-м къыщызэрагъэпэщыфащ сабий ныкъуэдыкъуэхэр ирагъэджэн папщIэ зыхуей псори. Къумыкъум жиIащ сабий ныкъуэды­къуэхэмрэ зи узыншагъэм сэкъат иIэхэмрэ хэту ирагъэкIуэкI «Абилимпикс» зэхьэзэхуэм цIыху 60 я зэфIэкI зэрыщеплъыжар.
 

Поделиться: