Баш къайгъырыубуз - адамланы жашаулары къолайлы, ырахатлы да болурун жалчытыу

Тюнене Москвада Россейни премьер-министри Дмитрий Медведев  СКФО-ну социал-экономика айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуун бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысы Юрий Коков къатышханды эмда сёлешгенди. Жыйылыуда Шимал-Кавказ федерал округну субъектлерин айнытыуну баш магъаналы жоллары, ол санда къырал программаланы бла миллет проектлени жашауда бардырыу анга къалай себеплик этгени, регионда отлукъ-энергетика комплекс не халда болгъаны сюзюлгендиле.
 
«…Шимал-Кавказ округну социал эмда экономика жаны бла кёрюмдюлери россейникиледен иги да алашадыла. Аны себепли алагъа жетер ючюн  ишни тирилтирге, башхаладан терк айныргъа керекди. Баш борч – адамланы жашаулары монглу да, ырахатлы да болурча этиудю. Аны толтурур ючюн а уллу кюч салыргъа кереклиси баямды. Баш магъаналы проектлеге кёре этиллик ишлени бла мадарланы планларын жарашдыргъанда аны эсге алмай жарарыкъ тюйюлдю. Артыкъда школланы болумларына, илмуну бла  маданиятны айнытыугъа уллу магъана берилирге керекди. Кавказны тамашалыкъ табийгъатына да сакъ болургъа, кёп башха соруулагъа да эс бурургъа тийишлиди,-дегенди Правительствону Председатели.
 
Ол 2017 жылда Шимал Кавказгъа энчи тийрелени статусу берилгенин эсге салгъанды. «Федерал ведомствола къырал программалагъа ахча бёле туруп, округну энчилигин эсге алыргъа, регион властьла уа  преложенияларын тынгылы жарашдырып берирге, Шимал Кавказны ишлери жаны бла министерство уа ол структурала бла бирге ишлеуню къыйматлы амалларын табаргъа керекдиле.
 
Жыйылыугъа РФ-ни Правительствосуну Председатели орунбасары Виталий Мутко, жарыкъландырыу министр Ольга Васильева, транспортну министри Евгений Дитрих, спортну министри Павел Колобков, илму эмда бийик билим бериу министр Михаил Котюков, культура министри Владимир  Мединский, энергетика министри Александр Новак, эл мюлк министри Дмитрий Патрушев, саулукъ сакълау министри Вероника Скворцова, урунуу эмда социал къоруулау министри Максим Топилин, ич ишле министри Владимир Колокольцев, тюрлю-тюрлю ведомстволаны оноучулары да къатышхандыла.
КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы www.government.ruну билдириулерине кёре хазырлагъанды.
Поделиться: