Чегем сууда автомобиль кёпюрню къысха болжалны ичинде ачаргъа борч салыннганды

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Чегем районда кенгеш бардыргъанды эмда былтыр суу ашап, энишге чёкген кёпюрню бегитип, жангыртып, ол жумушланы къысха заманны ичинде тамамлап, аны юсю бла машинала жюрюп башларча этерге буюргъанды.
 
Былтыр декабрьде алайда болжаллы халда темир кёпюр салыннган эди. Бу кюнледе уа алгъыннгысында ремонт-жангыртыу ишле башланнгандыла. Къырал келишимге кёре объектни 2019 жылда февральда хайырланыргъа берирге белгиленнген эди. Алай республиканы башчысы аны  быйыл ноябрьден кеч къалмай  ачаргъа деп аллай борч салгъанды.
 
Кенгешге КъМР-ни къурулуш эмда жол мюлк министри Вячеслав Кунижев, «Упрдор «Кавказ» федерал къырал учрежденияны таматасыны орунбасары Виталий Гулаков, Чегем муниципал районну администрациясыны башчысы Артур Текушев, подряд организацияланы оноучулары къатышхандыла.
Поделиться: