Статьи

ЩIэблэр лъэпкъ тхыдэм щIапIыкI

Кавказ зауэжьыр зэриухрэ илъэси 155-рэ щрикъум теухуауэ Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм зэIущIэ гукъинэж ще­кIуэкIащ. Адыгэхэм я Щыгъуэ-­щIэж махуэм ирихьэлIэу ар къызэригъэпэщащ икIи иригъэкIуэкIащ библиотекэм и лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэ нэхъыжь Безыр Ленэ. 

Шэху уэздыгъэу 101-рэ

Кавказ зауэжьыр (1763 - 1864) зэриухрэ илъэси 155-рэ зэрырикъум иращIэкIа дауэдапщэхэм ящыщ зыуэ щытащ Налшык къалэ и ипщэ лъэны­къуэмкIэ щыIэ Хуитыныгъэм и хадэм ит  Псэ жыг фэеплъым деж накъыгъэм и 20-м щызэхашар. 

ЗауэлIым и кхъэлъахэ

Пасэрей Iэщэм пыщIа археологие лэжьыгъэхэр зыджхэм фIыуэ ящIэ Горелик Михаил и цIэр. Адыгэхэм я пасэрей тхыдэм и щыхьэт наIуэ куэд утыку зэрищIам нэмыщI, а щIэныгъэлIращ ди лъэпкъым и дунейпсо фIэщыгъэ «шэрджэсым» и къежьапIэм нэплъысари. «Монгол-тэтэрыдзэм адыгэхэр я унафэм щIагъэувэным иужь щихьар Урысейм щебгъэрыкIуа зэман дыдэращ – 1237 гъэм и бжьыхьэм.

Кавказ лъэпкъхэм XVIII-XX лIэщIыгъуэхэм зэрахьа щыгъыныр

Кавказ тхыдэр зыджхэм фIыуэ яцIыху Урысейм и къэрал этнографие музейм илъэс щэ ныкъуэкIэ щы­лэжьа, «Кавказ лъэпкъ­хэм XVIII-XX лIэщIыгъуэ­хэм зэ­рахьа щыгъыныр» тхылъ цIэрыIуэр зи IэдакъэщIэкI Студенецкая Евгение.

Хабзэт къэбэрдейхэм уадэплъеиныр

Пасэрей Iэщэр къы­зыфIэIуэху цIыхухэм зэхамыхыпIэ иIэкъым Аствацатурян Эммэ и цIэр. Мэзкуу дэт Къэрал тхыдэ музейм епхауэ зи гъащIэр зыхьа ермэлы бзылъхугъэр Кавказ ­Ищхъэрэми мызэ-мытIэу къэкIуауэ щытащ, хъыбар щхьэпэ куэди ди щIыналъэм теу­хуауэ къызэринэкIащ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, цIыхубз  щыпкъэр илъэс бгъущIым иту иджыблагъэ дунейм ехыжащ.

Медсестрахэр ягъэлъапIэ

Налшык къалэ дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щекIуэкIащ Медицинэ сестрахэм я дунейпсо махуэр щагъэлъапIэ пшыхь. ЗэIущIэ гуапэм хэтащ КъБР-м и Парламентым, IуэхущIапIэ щхьэхуэхэм я лIыкIуэхэр.

ЗэгурыIуэныгъэм Iэ щIадз

КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъуамкIэ депутатхэм къехъуэхъуну дыгъуасэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къеблэ­гъащ Томск, Ленинград, Тверь, Волгоград областхэм, Адыгейм, Къалмыкъым, Дагъыстэным, Ин­гушым, Къэрэшей-Шэрджэ­сым, Шэшэным, Ставрополь щIыналъэм я хабзэубзыху орган нэхъыщхьэхэм я лIыкIуэхэр. 

Махуэшхуэр яIэт

Налшык дэт Музыкэ театрым дыгъуасэ зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ.

Симпсон Уильям адыгэхэм сурэт ятрещIыкI

Кавказым лъэпкъ зэщымыщхэм къахэкIа цIыху Iущ, зэчиифIэ куэд щыхьэщIащ. Апхуэдэ цIыху гъуэзэджэт, зэчиифIэт Симпсон Уильям - тхакIуэр, сурэтыщI Iэзэр, Инджылыз къэралым и лIыкIуэу 1853 - 1856 гъэхэм КъухьэпIэ Кавказым щыIа, зи тхыгъэ гъэщIэгъуэнхэр, сурэт зэхуэмыдэхэр щIы­пIэм щыпсэу лIакъуэхэм тезыухуар.

Европэм и чемпион Батыр ФатIимэ

СтIолыщхьэ теннис

СтIолыщхьэ теннисымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым япэу зыгъэсэн щыщIэзыдзахэм ящыщщ зыбжанэрэ Совет Союзымрэ Европэмрэ я чемпион хъуа Батыр ФатIимэ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи