Статьи

КIуэкIуэ Казбек яIущIащ «Урысейм и пашэхэр» зэхьэзэхуэм щытекIуахэм

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек щэ­кIуэгъуэм и 15-м яIущIащ «Урысейм и пашэхэр» урысейпсо зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу щытекIуа­хэм. 

ФIым фIыщIи щIыхьи щIыгъущ

Псэхуэлажьэ

Тхэн IэщIагъэм къалэмыр къызэрыхуэсщтэрэ къызогугъуэкI цIыху щхьэхуэм сытетхыхьыну. Абы щхьэусы­гъуитI иIэщ. Япэр: тхыгъэ зы­хуэс­тхым фIагъ-Iэзагъыу бгъэ­дэлъ псори къэслъа­гъуу ­цIыхум я деж нысхуэ­хьэсыну пIэрэ?

Театрымрэ театреплъымрэ

Иужьрей зэманым куэд ятх хъуащ сабийм дежкIэ гъуазджэм мыхьэнэуэ иIэм теухуауэ. ЖаIэ ­къудей мыхъуу, куэд ялэжь а къалэн гугъур зи пщэ къыдэхуэхэм. Абыхэм ящыщщ театрыр. Ауэ театр­ гъуазджэр сабийм зыхищIэн папщIэ, ар къыгурыIуэу гъэсэн хуейщ.

МэшбащIэ Исхьэкъ «Урысей Федерацэм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь» цIэ лъапIэр къыфIащащ

Мэлыжьыхьым и 29-м Кремлым щекIуэкIащ «Урысей Федерацэм Лэ­жьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь» цIэ лъапIэр зыхуагъэфэщахэр щагъэлъэпIа зэхы­хьэр. 

Лъэпкъыр зэкъуэзыгъэувэ

Лашынкъей къуажэми Iэтауэ щагъэлъэпIащ Адыгэ ныпым и махуэр. Махуэшхуэм хыхьэу жы­лэм шыгъажи щрагъэ­кIуэкIащ, щIалэхэм кIап­сэкIэ зэпеIэнымкIэ, бжы дзынымкIэ, Iэпщэрыба­нэмкIэ,  нэгъуэщI адыгэ джэ­гукIэ лIэу­жьы­гъуэ­хэмкIи я зэ­фIэкIхэр ягъэ­лъэгъуащ.

Гушхуэныгъэрэ гупсысэ дахэкIэ гъэнщIат

Адыгэ ныпым и махуэм егъэщIылIа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр Аруан щIыналъэми щекIуэкIащ. 

Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь

УФ-м и Президент Путин Владимир дыгъуасэ Iэ щIидзащ «Урысей Федерацэм ЛэжьыгъэмкIэ и ­ЛIыхъужь цIэр фIэщыным теухуауэ» унафэм. ЦIэ лъапIэр зыфIаща цIыхуи 5-м яхэтщ АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ. 

Республикэм и прокурорыр хах

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ дыгъуасэ иригъэ­кIуэкIа зи чэзу зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, УФ-м и Генеральнэ прокуратурэм КИФЩI-м щиIэ управленэм и унафэщI Семёнов Александр, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и Аппаратым Къэбэрдей-Балъкъэрым къегъэщIылIа и федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Ткачёв Евгений,

ЗэгурыIуэм и лъабжьэр

ЩэкIуэгъуэм и 12 - 15-хэм ­Налшык къалэм щекIуэкIащ «Щэнхабзэр зэгурыIуэм и лъабжьэщ» зэхыхьэр. Абы хэтащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэ­хэм, Осетие Ипщэм, Абхъазым я лIыкIуэхэр (библиотекэхэм, музейхэм я лэжьакIуэхэр, художественнэ гупхэм я унафэщI­-хэр, н).

КIуэкIуэ Казбек яIущIащ «Урысейм и пашэхэр» зэхьэзэхуэм щытекIуахэм

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек щэ­кIуэгъуэм и 15-м яIущIащ «Урысейм и пашэхэр» урысейпсо зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу щытекIуа­хэм. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи