Статьи

КъБР-м и Парламентым и щIыхькIэ

Гъэмахуэ шыгъажэ лъэхъэнэр къы­щызэIуахым республикэ ипподромым шыгъажэу блы щекIуэкIащ. Абыхэм ящыщ зым щызэпеуащ КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъуам и щIыхькIэ ягъэува саугъэтыр къэ­хьыным теухуауэ.

Ветеранхэм ялъогъуазэ

Гъэ къэс ТекIуэныгъэ Иным и махуэм и пэ къихуэу КъБР-м и Парламентым и депутатхэр Хэку зауэшхуэм и ветеранхэм ялъогъуазэ.

ЗэфIэкI зиIэ ныбжьыщIэхэр ягъэгушхуэ

КъБР-м и Парламентым щагъэлъэ­пIащ республикэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэхэм щытекIуа, къыхэжаныкIа еджа­кIуэхэр.
 

Къалащхьэм и фIыгъуэ нэхъыщхьэ

Налшык и «ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэ» къалэ паркыр ди щIы­-налъэм и щIыуэпс хъугъуэфIы­гъуэ нэхъ дахэхэм ящыщщ. Хадэм нобэ иIэ щытыкIэмрэ ар адэкIи егъэфIэкIуэнымрэ ятеухуа псалъэмакъ иджыблагъэ щекIуэкIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал ­уни­верситетым.

Сабийхэр IуэхуфIхэм я сурэтыщIщ

Тэрч къалэм ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Сабийхэр фIым я сурэтыщIщ» фIэщыгъэр зиIэ щIалэ­гъуалэ форум. Ар къызэригъэпэщат ­Налшык къалэ администрацэм щIыпIэ ­политикэмкIэ и управленэм и IэщIагъэлI Шыпш Аслъэн. 

Германием щыпсэу адыгэхэм я зэхыхьэ

Германием щыпсэу адыгэхэр илъэскIэ зы­пэплъэ Iуэхур Iэтауэ щекIуэкIащ Берлин пэблагъэ Рулс­дорф-Мариенвердер зыгъэпсэхупIэ цIы­кIум. Мэлыжьы­- хьым и 19-м щыщIэдзауэ 22 хъуху абы щекIуэкIащ Адыгэ щэнхабзэм и 11-нэ дунейпсо фестивалыр.

Гулъытэ гуапэ

КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щагъэ­лъэ­пIащ хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и лэжьыгъэр нэхъыфIу къэзыгъэлъэ­гъуа журналистхэм я зэ­пеуэм (2018 - 2019 гъэхэм) щытекIуахэмрэ къыщы­хэжаныкIахэмрэ. Ар къы­зэ­рагъэпэщат КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ.

Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэшхуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ

Налшык щекIуэкIа гуфIэгъуэ зэхыхьэм кърихьэ­лIахэр Къэбэрдей-Балъ­къэ­рыр Урысейм зэрыгу­хьэрэ илъэс 400 зэрыри­къуам и цIэр зезыхьэ утым къыщежьэри ЗэгурыIуэ­ныгъэ утым нэс къыдэ­кIуеящ икIи артист цIэры­Iуэхэм абдеж къыщызэрагъэпэща концертым еп­лъащ.

Темирканов Борис Хатуевич

Къабарты-Малкъарны жамауатына уллу бушуу сынаргъа тюшгенди, 2018 жылда 25 октябрьде  совет эмда россейли дирижёр, композитор, Россей Федерацияны халкъ артисти, айтхылы музыкант эмда Къабарты-Малкъар Республиканы белгили жамауат къуллукъчусу Темирканов Борис Хатуевич 82 жылында узакъгъа созулгъан ауруудан ауушханды.

ЗэгурыIуэм и лъабжьэр

ЩэкIуэгъуэм и 12 - 15-хэм ­Налшык къалэм щекIуэкIащ «Щэнхабзэр зэгурыIуэм и лъабжьэщ» зэхыхьэр. Абы хэтащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэ­хэм, Осетие Ипщэм, Абхъазым я лIыкIуэхэр (библиотекэхэм, музейхэм я лэжьакIуэхэр, художественнэ гупхэм я унафэщI­-хэр, н).

Страницы

Подписка на RSS - Статьи