Статьи

Сабийхэр IуэхуфIхэм я сурэтыщIщ

Тэрч къалэм ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Сабийхэр фIым я сурэтыщIщ» фIэщыгъэр зиIэ щIалэ­гъуалэ форум. Ар къызэригъэпэщат ­Налшык къалэ администрацэм щIыпIэ ­политикэмкIэ и управленэм и IэщIагъэлI Шыпш Аслъэн. 

Германием щыпсэу адыгэхэм я зэхыхьэ

Германием щыпсэу адыгэхэр илъэскIэ зы­пэплъэ Iуэхур Iэтауэ щекIуэкIащ Берлин пэблагъэ Рулс­дорф-Мариенвердер зыгъэпсэхупIэ цIы­кIум. Мэлыжьы­- хьым и 19-м щыщIэдзауэ 22 хъуху абы щекIуэкIащ Адыгэ щэнхабзэм и 11-нэ дунейпсо фестивалыр.

Гулъытэ гуапэ

КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щагъэ­лъэ­пIащ хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и лэжьыгъэр нэхъыфIу къэзыгъэлъэ­гъуа журналистхэм я зэ­пеуэм (2018 - 2019 гъэхэм) щытекIуахэмрэ къыщы­хэжаныкIахэмрэ. Ар къы­зэ­рагъэпэщат КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ.

Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэшхуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ

Налшык щекIуэкIа гуфIэгъуэ зэхыхьэм кърихьэ­лIахэр Къэбэрдей-Балъ­къэ­рыр Урысейм зэрыгу­хьэрэ илъэс 400 зэрыри­къуам и цIэр зезыхьэ утым къыщежьэри ЗэгурыIуэ­ныгъэ утым нэс къыдэ­кIуеящ икIи артист цIэры­Iуэхэм абдеж къыщызэрагъэпэща концертым еп­лъащ.

Темирканов Борис Хатуевич

Къабарты-Малкъарны жамауатына уллу бушуу сынаргъа тюшгенди, 2018 жылда 25 октябрьде  совет эмда россейли дирижёр, композитор, Россей Федерацияны халкъ артисти, айтхылы музыкант эмда Къабарты-Малкъар Республиканы белгили жамауат къуллукъчусу Темирканов Борис Хатуевич 82 жылында узакъгъа созулгъан ауруудан ауушханды.

ЗэгурыIуэм и лъабжьэр

ЩэкIуэгъуэм и 12 - 15-хэм ­Налшык къалэм щекIуэкIащ «Щэнхабзэр зэгурыIуэм и лъабжьэщ» зэхыхьэр. Абы хэтащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэ­хэм, Осетие Ипщэм, Абхъазым я лIыкIуэхэр (библиотекэхэм, музейхэм я лэжьакIуэхэр, художественнэ гупхэм я унафэщI­-хэр, н).

КIуэкIуэ Казбек яIущIащ «Урысейм и пашэхэр» зэхьэзэхуэм щытекIуахэм

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек щэ­кIуэгъуэм и 15-м яIущIащ «Урысейм и пашэхэр» урысейпсо зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу щытекIуа­хэм. 

ФIым фIыщIи щIыхьи щIыгъущ

Псэхуэлажьэ

Тхэн IэщIагъэм къалэмыр къызэрыхуэсщтэрэ къызогугъуэкI цIыху щхьэхуэм сытетхыхьыну. Абы щхьэусы­гъуитI иIэщ. Япэр: тхыгъэ зы­хуэс­тхым фIагъ-Iэзагъыу бгъэ­дэлъ псори къэслъа­гъуу ­цIыхум я деж нысхуэ­хьэсыну пIэрэ?

Театрымрэ театреплъымрэ

Иужьрей зэманым куэд ятх хъуащ сабийм дежкIэ гъуазджэм мыхьэнэуэ иIэм теухуауэ. ЖаIэ ­къудей мыхъуу, куэд ялэжь а къалэн гугъур зи пщэ къыдэхуэхэм. Абыхэм ящыщщ театрыр. Ауэ театр­ гъуазджэр сабийм зыхищIэн папщIэ, ар къыгурыIуэу гъэсэн хуейщ.

МэшбащIэ Исхьэкъ «Урысей Федерацэм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь» цIэ лъапIэр къыфIащащ

Мэлыжьыхьым и 29-м Кремлым щекIуэкIащ «Урысей Федерацэм Лэ­жьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь» цIэ лъапIэр зыхуагъэфэщахэр щагъэлъэпIа зэхы­хьэр. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи