Статьи

ЕтIуанэ Европей джэгухэм ди лъахэгъухэр щытокIуэ.

Белоруссием и къалащхьэ Минск мэкъуауэгъуэм и кIэухым щекIуэкIащ II Европей джэгухэр. Къэрал 50-м къикIа спортсмен мини 4-м нэблагъэ зыхэта зэхьэзэхуэ иным дыщэ медалхэр къыщахьащ ди лъахэгъухэу алыдж-урым бэнакIуэ Кабалоев Зауррэ дзюдоист Занкишиев Къазбэчрэ.

ПроектыщIэхэр утыку ирахьэ.

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щызэхэтащ «Мэшыкъуэ-2019» щIалэгъуа­лэ зэпеуэм зыщыхуагъэхьэзыр зэхуэс. «ПредМашук» цIэр зыфIаща зэхыхьэм студентхэр щаIущIащ УФ-м ЩIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и федеральнэ агентствэм и лIыкIуэхэмрэ «Мэшыкъуэ-2019» щIыналъэпсо зэпеуэм и къызэгъэпэщакIуэхэмрэ.

Хэкупсэ нэсхэр щагъасэ щIыпIэ.

Хабзэ хъуащи, цIыхухэм хьэщIагъэ дахэ ехынымкIэ цIэрыIуэ хъуа ди республикэм гъэмахуэ къэс къыт­хуоблагъэ зи узыншагъэр езыгъэфIэкIуэну, зи нэгу зезыгъэужьыну хуей куэд. Мыгъэрей апхуэдэ хьэ­щIэхэм ящыщщ Iуащхьэмахуэ лъапэ и щIыпIэхэм щылажьэ «ЛIыхъужьхэр» сабий лагерым зыщыгъэпсэху ныбжьыщIэхэр. Ахэр Москварэ Москва ­областымрэ къикIащ.

Сом 3.600.000-рэ.

УФ-м ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и федеральнэ агентствэм щекIуэкIа иужьрей зэIущIэм щыхэплъэжащ ЩIалэгъуалэ проектхэм я урысейпсо зэпеуэм къри­кIуахэм. Ди гуапэ зэрыхъущи, гъуэгу зратыну проектхэу къэрал мылъку зыхуха­хахэм яхэхуащ ди республикэм икIа лэжьыгъи 9.

«Спартак-Налшыкым» къыпэплъэр сыт?

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2018 - 2019 гъэхэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэр зэриухрэ мазэм щIи­гъуащ. КъыкIэлъыкIуэм щыщIидзэнум иджыри траухуакъым икIи и чэзууэ къыдолъытэ «Спартак-Налшы­кым» зэпеуэ блэкIам къыхуихьахэмрэ дызыхуэкIуэм къыпэп­лъэмрэ дытепсэлъыхьыну. БлэкIам и дерсхэр

Iуэху щхьэпэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыпсэухэр хэтащ УФ-м Узын­шагъэр хъумэнымкIэ и министерствэмрэ Горький дэт автомобиль заводымрэ зэгъусэу ирагъэкIуэкIа «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» урысейпсо Iуэхум. Ар хуэунэтIат ВИЧ/СПИД узыфэ шынагъуэхэм ­кърикIуэнкIэ хъунум жылагъуэр щыгъэгъуэзэным, абы теухуауэ я узыншагъэр къэпщытэным тегъэгушхуэным.

Фэращ си гъуазэр.

Къуажэ школыр къэзухыу, КъБКъУ-м и адыгэбзэ къудамэм сы­щыщIэтIысхьам, си псэр гу-гъэрт, пабгъэрт, пэплъэрт фIы гуэрым. Хэплъэрт дунейм си акъы­лыр, сечэнджэщырт гупсысэм, сыхуейт къэсщIэну къыспэщылъ си гъащIэм гукъыдэж къызэзытыну хэлъыр зыхуэдизыр. Сыхуейт си ­гъащIэм къызипэса цIыхугъэм и дахагъым хэзгъэхъуэну. СыщIэхъуэп­сырт дунейми и гущIагъ шэрхъым щIэлъыр сытми къэсщIэну.

«Пашэныгъэмрэ щIыналъэ зыужьыныгъэмрэ» программэр гъэзэщIэныр ирагъэжьащ.

Республикэм кадрхэмкIэ и резервым папщIэ Налшык къыщызэIуахащ «Пашэныгъэмрэ щIыналъэ зыужьыныгъэмрэ» щIэныгъэ программэм и япэ модулыр. Абы хэтщ «ЛъагапIэщIэ» проек­тым щытекIуахэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу «Урысейм и пашэхэр» конкурсым и финалым ­кIуа­хэмрэ.

Налшык щыщ хъыджэбзыр урысейпсо конкурсым и финалым нэсащ.

ЩIалэгъуалэ проектхэм я урысейпсо конкурсым, «Зыужьыныгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэр» зыфIащам, проект нэхъыбэ дыдэ - 23 - рэ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIыу, Iэрыхьащ. Абыхэм заочнэу хэплъа нэужь, къэрал псом щынэхъыфI проект 26-м ящыщу къалъытащ КIуэкIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр аграрнэ университетым и аспирантурэм щеджэ Созаевэ Джамиля и лэжьыгъэр.

Тембот Ахьмэдхъан текIуэныгъэ къехь - 39:0-у.

Италием и Фаенцэ къалэм щекIуэкIа бэнэкIэ хуитымкIэ ныбжьыщIэхэм я европэпсо зэхьэзэхуэм фIы дыдэу зыкъыщигъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Тембот Ахьмэдхъан. И хьэрхуэрэгъухэм зы очкои яримыту ди лъэпкъэгъум зэпеуэм и дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи