Статьи

Адыгэбзэр зыхэт гугъуехьхэр

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и нэIэ щIэту Налшык къалэ ще­кIуэкIащ адыгэбзэр ­хъумэным, зегъэужьыным ехьэлIа Iуэхугъуэхэм щытепсэлъыхьа дунейпсо щIэныгъэ зэхуэс.

КЪУЩХЬЭ Надим: Хэкур сыт? Хэкур цIыхуу исхэращ.

Къущхьэ Надим ди лъэп­къэгъу куэдым яцIыху, фIыуэ ялъагъу. Ар егъэджакIуэщ, усакIуэщ, журналистщ, къэрал, жы­ла­гъуэ лэжьакIуэщ. Сирием щекIуэкIа зауэр къэхъеин ипэкIэ Адыгэ Хасэм и унафэщIу лэжьащ. Ар псоми зэрацIыхур гущабэрэ хьэлэлу, адыгэ Iуэхум гууз-лыуз иIэу бгъэдэтущ. ГъащIэ зыгъэунэхуа тхьэма­дэр 2013 гъэм и унагъуэр щIы­гъуу, Си­рием къиIэп­хъу­кIыжри,  Хэкум къи­тIыс­хьэжащ.

Хэхэс адыгэхэм я джакIуэ

Байрамуковэ Хьэлимэт и цIэр зэрихьэу Черкесск къалэм дэт                      Къэ­­рал лъэпкъ библиотекэм щагъэлъэпIащ УФ-м щэнхабзэмкIэ   щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м, АР-м, КъШР-м щIыхь зиIэ я жур­налист, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ЩIДАА-м и вице-президент ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъуамрэ жылагъуэ лэжьа-    кIуэ цIэрыIуэ

ПщIэ хэIэтыкIа фхудощI!

Налшык къалэ дэт къэрал концерт гъэлъэ­гъуапIэм щагъэлъэпIащ ХьэрычэтыщIэхэм я урысейпсо махуэр. ЗэIущIэм хэтащ Къэбэрэдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэ­кIуэ Казбек, КъБР-м и ­Правительствэм и Унафэ­щIым и япэ къуэдзэ КIэрэф Мурат, министрхэр, Парламентым и депутатхэр, икIи, дауи, гуфIэ­гъуэр зейхэр - хьэрычэт Iуэху цIыкIумрэ куры­тымрэ пэрытхэр.

Къалэн гугъухэр зи пщэрылъ Шыпш Тимур

Уи щIыпIэм къыщалъхуа, абы къыщыхъуаращ сыт щыгъуи укъэзыгъэпэжынур.

Лъакъуэрыгъажэм дихьэххэм я махуэшхуэр ягъэлъэпIащ

А махуэм и щIыхькIэ Бахъсэн къалэм къыщызэрагъэпэща зэпеуэм цIыху 1200-м нэблагъэ хэтащ. А зэхьэзэхуэм и пашэу щытащ къалэ администрацэм и Iэтащхьэ Мамхэгъ Хьэчим, абы и къуэдзэхэр, администрацэм и лэжьакIуэхэр, организацэхэм, предприятэхэм я унафэщIхэр, еджакIуэхэр.

«Урысей зэкъуэтым» и праймеризыр Бахъсэн районым щокIуэкI

Тхьэмахуэ кIуам пщэдджыжьым сыхьэти 8-м муни­ципалитетым и щIыналъэм хиубыдэ хэхыпIэ участкэу тху къызэIухащ. Япэу Iэ зыIэтахэм яхэтащ районым и къуажэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэр, муниципальнэ щIыналъэхэм я унафэщIхэр.

ПсэупIэхэр зэрырагъэфIакIуэ щIыкIэр

КъБР-м и Парламентым, «Правитель­ствэм хухах сыхьэтым» хыхьэу, депу­-тат­хэр щытепсэлъыхьащ Къэбэрдей-­Балъкъэрым исхэм я псэукIэмрэ абыхэм хуащIэ коммунальнэ Iуэхутхьэбзэхэмрэ ирагъэфIэкIуэным теухуауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэм.

Къэбэрдей-Балъкъэрыр сымаджэ хьэлъэхэм ядэIэпыкъунымкIэ федеральнэ проектыр щагъэунэхуну щIыналъэхэм ящыщщ

Дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм КIуэкIуэ Казбек щыхуэзащ урысейпсо цIыхубэ фронтым и штаб нэхъыщхьэм хэт, «Вера» псапащIэ фондым и къызэгъэпэщакIуэ Федермессер Аннэ.

Шурдым Миленэ Истамбыл щытокIуэ

Зеикъуэ щыщ уэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэхэм я зэфIэкI иджыблагъэ Истамбыл щагъэлъэгъуащ. Уэрэд жы­IэнымкIэ егъэджакIуэ Ахъмэт Эльвирэ и гъэсэнхэу Шурдым Миленэрэ (илъэс 11) Къуршэ Арианэрэ (илъэси 10) Тыркум щекIуэкIа «Тырку дуней-2019» зэпеуэм екIуу хэтащ. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи