Статьи

Къафэр зи псэм хэлъхэр.

Гъуазджэ Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Нартан къуажэм лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэу къалъыта и «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым (художественнэ унафэщIыр Къурашэ Едыджщ) Музыкэ театрым концерт гукъинэж щитащ, Къафэм и дунейпсо махуэм и щIыхькIэ. Хабзэ хъуауэ, къафэр зи псэм хэлъ гупым иужьрей илъэс зэкIэлъыкIуэхэм концерт щIэщыгъуэхэр егъэлъагъуэ.

Министрым пщэрылъыр егъэзащIэ.

КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм накъыгъэм и 29-м щагъэлъэпIащ IуэхущIапIэм КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм щIыгъуу къызэригъэпэща «Комсомолыр илъэси 100 зэрырикъум теухуа очерк нэхъыфI», «2018 гъэм и журналист лэжьыгъэ нэхъыфI», республикэ зэпеуэхэм щытекIуа­хэмрэ абы хэтахэмрэ. 

Бэлагъы Къантемыр куэд хузэфIокI.

Иджыблагъэ Канны щекIуэкIа дунейпсо кинофестивалым и «Особый взгляд» программэм режиссёр лэжьыгъэ нэхъыфIу къыщалъытащ адыгэ щIалэ Бэлагъы Къантемыр и «Дылда» кинофильмыр. 

БлэкIари къэкIуэнури зэпызыщIэ Иуан Аскэрбий.

Иуан Аскэрбий Iэмин и къуэр республикэм пщIэ зы­щыхуащIхэм, фIы и лъэ­ныкъуэкIэ къыщацIыхухэм ящыщщ. Апхуэдэ гулъы­тэм и лъабжьэр, дэ къызэ­рытлъытэмкIэ, абы бгъэ­дэлъ щIэныгъэ куурщ, и зэфIэкIырщ, цIыхугъэ ­лъагэрщ, гъэсэныгъэ дахэрщ. Аскэрбий и дуней теты­кIэри щапхъэ зытрах­хэм хуэдэщи, абыи, шэч хэ­мылъу, и къежьапIэр Иуанхэ Iэминрэ Зулихъан­рэ зи нэхъыжьу щыта адыгэ унагъуэ щыпкъэрщ. 

Сабийхэм къащхьэщыжынымкIэ дунейпсо махуэм КIуэкIуэ Казбек щыIащ Приближнэ станицэм дэт интернат еджапIэм.

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Прохладнэ районым хыхьэ Приближнэ станицэм дэт интернат еджапIэ №2-м щы­Iащ икIи Сабийхэм къащхьэ­щы­жы­ным­кIэ дунейпсо махуэмкIэ цIыкIу­хэм ехъуэхъуащ.

Мыхьэнэшхуэ зиIэу къалъытэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм мэкъуауэгъуэм и 1 - 3-хэм ще­кIуэ­кIащ Кавказ Ищхъэрэм шэ­щIауэ зиужьыным хуэгъэпса зэ­хуэ­сышхуэр.

Казбек Коков Кремльде кёп сабийли юйюрлени саугъалаугъа къатышханды

Сабийлени къоруулауну халкъла аралы кюнюню аллында Кремльни уллу дворецини Александровский залында Россейни Президенти Владимир Путин кёп сабийли юйюрлени «Ата-ана махтаулукъну»  ордени бла саугъалагъанды. Ол къууанчха аталгъан жыйылыугъа КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

Хасэм и лэжьыгъэр къепщытэж

Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и X зэхуэсышхуэр дыгъуасэ кIуам Налшык къалэ ще­кIуэ­кIащ. КъАХ-м къалэмрэ щIыналъэхэмрэ щиIэ къудамэхэм я лIы­кIуэу 200-м нэблагъэ хэтащ зэхуэсышхуэм.

ЩIалэгъуалэм я ехъулIэныгъэ

КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ къыщызэщIакъуэжащ «Си хабзэубзыху жэрдэм» урысейпсо щIалэгъуа­лэ зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм кърикIуар.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи