Статьи

КIуэкIуэ Ю. А. къигъэуващ федеральнэ автомобиль гъуэгум хиубыдэу Шэджэм псым телъ лъэмыжыр зэгъэпэщыжыныр зэман кIэщIым къриубыдэу зэфIагъэкIыну

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. зэIущIэ щригъэкIуэкIащ 2017 гъэм бадзэуэгъуэм и 5-м псы­дзэр къыщехам щыгъуэ зи лъакъуэр фIилъэсыкIа лъэмыжыр зэгъэпэщы­жыным щелэжь щIыпIэм деж. Псы икIыпIэм деж федеральнэ гъуэгум щызекIуэ транспортыр щызэтримыхьэн папщIэ 2017 гъэм дыгъэгъазэм и пэ­щIэдзэм пIалъэкIэ къагъэсэбэпыну гъущI лъэ­мыж тралъхьауэ щытащ.

ЩхъуантIагъэхэм яхуосакъ

Хуабэлыгъейуэ екIуэкI мы махуэхэм Налшык и «Горзеленхоз»-м и лэжьакIуэхэр хуосакъ къалэм и ­теплъэр зыгъэдахэ удз гъэгъахэмрэ щхъуантIагъэхэмрэ.

Пщэдджыжьым жьыуэ псыутх машинэр уэрам ­нэхъыщхьэхэм ирокIуэ удзхэм псы тракIэу. Зэрыфлъагъущи, мы гъэм ди къалэ утыку нэхъ инхэм, къулыкъущIапIэхэм я бжэIупэхэм, паркхэм розэ нэхъыбэ итщ.

Премьер-министрыр кIэлъоплъ Iуащхьэмахуэ районым псыдзэм щызэтрикъутахэр зэрызэфIагъэувэжым

Мусуков Алий абы теухуауэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм къыщыпсалъэм Iуащхьэмауэ районым и Iэтащхьэ Залиханов Къанщобий зэпкърихащ лэжьыгъэхэр зэре­кIуэкIыр. Абы къигъэлъэгъуащ адэкIи гузэвэгъуэхэр къэмыхъун папщIэ дунейм и щытыкIэм жэщми махуэми зэрыкIэлъыплъыр. Тырныауз къалэм деж Бахъсэн псыр сантиметр 40-кIэ щетIысэхыжащ.

ЕджапIэ нэхъыщхьэр къызыухахэм диплом плъыжьхэр иратыж

Налшык дэт Театр щхъуан­тIэм ­ бадзэуэ­гъуэм и 6-м щекIуэкIащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетыр мы гъэм диплом плъыжь­кIэ къэ­зыухахэм я щIыхь­кIэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ пшыхь.

ЛэжьакIуэхэр ягъэгушхуэ

Хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, КъБР-м и Парламентым и гъатхэ лэжьэгъуэр ­щиухкIэ, республикэм и цIыху гуа­щIафIэхэм ЩIыхь тхылъхэр абы щрат. Апхуэдэу бадзэуэгъуэм и 5-м КъБР-м и Парламентым цIыху 82-рэ щагъэ­лъэ­пIащ.

Гъатхэ лэжьэгъуэр яух

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ бадзэ­уэгъуэм и 3-м иригъэкIуэкIащ ­гъатхэ сессием и кIэух зэIущIэр.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и унафэщIхэм зыхуагъэхьэзыр советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 30 зэрырикъур гъэлъэпIэным

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий правительствэм и Унэм бадзэуэгъуэм и 3-м зэIущIэ щхьэпэ щригъэкIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ етIанэгъэ илъэс 30 зэрырикъур гъэлъэпIэ-ным.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи