Статьи

ЛэжьакIуэхэр ягъэгушхуэ

Хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, КъБР-м и Парламентым и гъатхэ лэжьэгъуэр ­щиухкIэ, республикэм и цIыху гуа­щIафIэхэм ЩIыхь тхылъхэр абы щрат. Апхуэдэу бадзэуэгъуэм и 5-м КъБР-м и Парламентым цIыху 82-рэ щагъэ­лъэ­пIащ.

Гъатхэ лэжьэгъуэр яух

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ бадзэ­уэгъуэм и 3-м иригъэкIуэкIащ ­гъатхэ сессием и кIэух зэIущIэр.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и унафэщIхэм зыхуагъэхьэзыр советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 30 зэрырикъур гъэлъэпIэным

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий правительствэм и Унэм бадзэуэгъуэм и 3-м зэIущIэ щхьэпэ щригъэкIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ етIанэгъэ илъэс 30 зэрырикъур гъэлъэпIэ-ным.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий хэтащ мылъку зэхэдзэкIэ псэупIэ езыгъэщI цIыхухэм я хуитыныгъэхэр хъумэным теухуа урысейпсо селектор зэIущIэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ­хэтащ Урысей Федерацэм и законода­тельствэм халъхьа зэхъуэкIыныгъэ­- хэм ящыщу дызэрыт мазэм къару ­зы­гъуэтахэм япкъ иткIэ мылъку зэхэ­дзэкIэ ирагъэкIуэкI ухуэныгъэр зэ­-рызэблагъэкI правовой мардэхэм ­ятещIыхьауэ Урысей Федерацэм ­ухуэ­ныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хо­зяйст­вэмкIэ и министр Якушев В. В. иригъэкIуэкIа видеоконференцым.

Бзэм нэхъ тегъэщIауэ

Мэкъуауэгъуэм и 30-м Анкара (Тырку) пэгъунэгъу Нарткъалэ адыгэ жылэм Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм хэтхэм я зи чэзу зэIущIэр щекIуэкIащ. Абы хэтащ Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Европэм хыхьэ къэралхэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Адыгейм, Краснодар, Ставрополь крайхэм щылажьэ Адыгэ Хасэхэм я лIыкIуэхэр.

Машинэ гъэувыпIэхэр зэрымащIэм пыщIа гугъуехьхэр

КъБР-м и Парламентым ПромышленностымкIэ, транспортымкIэ, свя­зым­рэ гъуэгу IуэхухэмкIэ и комитетым и зэIущIэм щы­тепсэлъыхьащ къалэ уэ­рамхэр машинэ гъэувы­пIэхэмкIэ къызэ­ры­зэ­ра-гъэпэщ Iэмалхэм.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи