Статьи

Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Тулэ областымрэ я зэдэлэжьэныгъэм зеубгъу. КIуэкIуэ Юрий зи пашэ делегацэр республикэм икIри а щIыналъэм кIуащ

Делегацэм хэтщ министерствэхэм, ведомствэхэм, сату-промышленнэ палатэм, хьэрычэт Iуэхур дэIыгъынымкIэ фондым, промышленностым, ухуэныгъэм, мэкъумэш хозяйствэм, сырьем елэжь ­IэнатIэм, курортымрэ туризмэмрэ я Iуэху­щIапIэхэм я унафэщIхэр, бизнесым и лIыкIуэхэр.

Медведев Д. А. дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Правительствэм Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и социально-экономикэ зыужьыныгъэм и IуэхухэмкIэ и комиссэм и зэIущIэ. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КIуэкIуэ Ю. А.

Урысейм и Премьер-министр Медведев Дмитрий дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Правительствэм Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и социально-экономикэ зыужьыныгъэм пы­щIа IуэхухэмкIэ и комис­сэм и зэIущIэ. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

КIуэкIуэ Ю. А. къигъэуващ федеральнэ автомобиль гъуэгум хиубыдэу Шэджэм псым телъ лъэмыжыр зэгъэпэщыжыныр зэман кIэщIым къриубыдэу зэфIагъэкIыну

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. зэIущIэ щригъэкIуэкIащ 2017 гъэм бадзэуэгъуэм и 5-м псы­дзэр къыщехам щыгъуэ зи лъакъуэр фIилъэсыкIа лъэмыжыр зэгъэпэщы­жыным щелэжь щIыпIэм деж. Псы икIыпIэм деж федеральнэ гъуэгум щызекIуэ транспортыр щызэтримыхьэн папщIэ 2017 гъэм дыгъэгъазэм и пэ­щIэдзэм пIалъэкIэ къагъэсэбэпыну гъущI лъэ­мыж тралъхьауэ щытащ.

ЩхъуантIагъэхэм яхуосакъ

Хуабэлыгъейуэ екIуэкI мы махуэхэм Налшык и «Горзеленхоз»-м и лэжьакIуэхэр хуосакъ къалэм и ­теплъэр зыгъэдахэ удз гъэгъахэмрэ щхъуантIагъэхэмрэ.

Пщэдджыжьым жьыуэ псыутх машинэр уэрам ­нэхъыщхьэхэм ирокIуэ удзхэм псы тракIэу. Зэрыфлъагъущи, мы гъэм ди къалэ утыку нэхъ инхэм, къулыкъущIапIэхэм я бжэIупэхэм, паркхэм розэ нэхъыбэ итщ.

Премьер-министрыр кIэлъоплъ Iуащхьэмахуэ районым псыдзэм щызэтрикъутахэр зэрызэфIагъэувэжым

Мусуков Алий абы теухуауэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм къыщыпсалъэм Iуащхьэмауэ районым и Iэтащхьэ Залиханов Къанщобий зэпкърихащ лэжьыгъэхэр зэре­кIуэкIыр. Абы къигъэлъэгъуащ адэкIи гузэвэгъуэхэр къэмыхъун папщIэ дунейм и щытыкIэм жэщми махуэми зэрыкIэлъыплъыр. Тырныауз къалэм деж Бахъсэн псыр сантиметр 40-кIэ щетIысэхыжащ.

ЕджапIэ нэхъыщхьэр къызыухахэм диплом плъыжьхэр иратыж

Налшык дэт Театр щхъуан­тIэм ­ бадзэуэ­гъуэм и 6-м щекIуэкIащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетыр мы гъэм диплом плъыжь­кIэ къэ­зыухахэм я щIыхь­кIэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ пшыхь.

ЛэжьакIуэхэр ягъэгушхуэ

Хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, КъБР-м и Парламентым и гъатхэ лэжьэгъуэр ­щиухкIэ, республикэм и цIыху гуа­щIафIэхэм ЩIыхь тхылъхэр абы щрат. Апхуэдэу бадзэуэгъуэм и 5-м КъБР-м и Парламентым цIыху 82-рэ щагъэ­лъэ­пIащ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи