Статьи

Оноучуланы профессионал командасын къурар мурат барды

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда  толтургъан Казбек Коков орта кюн Правительствону юйюнде «Россейни лидерлери» деген битеуроссей конкурсха къатышханла эм аны ахыр бёлюмюне чыкъгъанла бла тюбешгенди. Анда  «Жангы бийиклик» деген республикалы конкурс къалай баргъаны сюзюлгенди.

Магъаналы инфраструктуралы проектлени толтурууну юсюнден баргъанды сёз

Тюнене Москвада Россей Федерацияны транспорт министри Евгений Дитрихни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну ишчи тюбешиулери болгъанды.

Стратегиялы планны тамамлауну жорукълары тохташдырылгъандыла

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда депутатла «КъМР-де стратегиялы план салыуну юсюнден» республикалы законну сюзгендиле. Ол 2014 жылда 28 июньда чыгъарылгъан 172-ФЗ номерли Федерал законну излемлерине тийишлиликде жарашдырылгъанды.

Хар жаны бла жараулу трасса

Нальчикде кетерилген 20-чы темир жолну орунуна узунлугъу 1,76 километрге жетген жангы  трасса  ишленнгенди.

Сёлешиуню мураты - жууапха тартылгъанланы жамауат жашаугъа къайтарыуну мадарлары

КъМР-ни Парламентини президиумуну жыйылыуунда «комитетни сагъатыны» чеклеринде республикада жууапха тартыу системаны иши сюзюлгенди.

Ахшы тюрлениулени жалчытыргъа, огъурлу жумушла тындырыргъа алланып

 КъМР-ни Парламентинде Жаш тёлю палатаны бешинчи чакъырылыууну болжалы бошалып, аны жангы къауумуна жаш депутатланы айырыу башланнганды.

Оноуланы жер-жерледе тамамланыуларына – къаты контроль

Россей Федерацияны Президенти В.В. Путинни «Къырал социал политиканы жашауда бардырыу амалланы юсюнден»  2012 жылда  7 майда чыгъарылгъан Указын толтуруу вопросла бла байламлы К.В.

Окъуу юйледе къоркъуусузлукъну жалчытыуну эм башха салып

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну кезиулю жыйылыуунда республиканы министерстволары бла ведомстволары жарашдыргъан проектлеге, аланы башламчылыкъларына къаралгъанды эмда аланы юсю бла бегимле къабыл этилгендиле. Жыйылыуну Правительствону башчысы Мусукланы Алий бардыргъанды.

Май районда халны кёргендиле, жангы школ сюерге келишгендиле

Тюнене РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Россейни Жигити Александр Матовников Май районнга ишчи жумуш бла келгенди. Аны жолда КъМР-ни Башчысыны къуллугъун толтургъан Казбек Коков ашыргъанды.

Субъектни социал-экономика айныууна энчи магъана берилгенди

Ишчи жолоучулукъдан сора КъМР-ни Правительствосуну юйюнде Александр Матовниковну башчылыгъында республиканы социал-экономикасыны айныууну вопрослары жаны бла кенгеш бардырылгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи