Статьи

Окъуучула парламентибизни ишин иги ангылагъанларын кёргюзтгендиле

 Республиканы школларыны 5-11-чи классларыны 80-нге жууукъ  окъуучусу тюнене КъМР-ни Парламентине чакъырылгъандыла. Ала законла чыгъарыучу органны 25-жыллыгъына бардырылгъан конкурслада хорлагъан жашла бла къызладыла.

Казбек Коков «Россей Федерацияны Урунууну Жигити» алтын майдалланы берген жыйылыугъа къатышханды

Тюнене Жаз башыны эм Урунууну байрамыны аллында Кремльни Екатерининский залында Россейни Президенти Владимир Путин къыралны бла халкъны аллында энчи къыйынлары ючюн россейлилеге «Россей Федерацияны Урунууну Жигити» алтын майдалланы бергенди.

Альбертге хорлам тежейбиз

Бюгюн Москвада АСА 95 ЦСКА - Аренада эрттеден сакъланнган турнир ётерикди. Аны кезиуюнде Тюменланы Альберт бла Мурат Абдулаев тюбеширикдиле.

Николай Хабаров - Къабарты-Малкъарны прокурору

КъМР-ни надзор органыны башчысына Николай Хабаров тийишли кёрюлгенди. Аны кандидатурасы тюнене  Парламентни кезиулю жыйылыуунда къабыл этилгенди. Битеу да бирге уа депутатла 10-дан аслам соруугъа къарагъандыла, ол санда бюджетге тюзетиулени да сюзгендиле.

Исхак Машбашны къыйынына - тийишли багъа

Россейни Президенти Владимир Путинни Указы бла Адыгеяны, Къабарты-Малкъарны бла Къарачай-Черкесни халкъ жазыучусу Исхак Машбаш «Россей Федерацияны Урунууну Жигити» деген атха тийишли болгъанды.

Бахсан шахарда халны тинтгенди, тийишли борчла салгъанды

Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Дыгулыбгейни акъсакъаллары бла тюбешгенди.

Аш-азыкъ къоркъуусузлукъну жалчытыугъа - энчи эс

КъМР-ни Парламентини кезиулю жыйылыуунда Административ аманлыкъланы кюдексини бир-бир статьялары кючлерин тас этгенлери тохташдырылгъанды, гитче эм орталыкъ бизнесни айнытыу жаны бла законнга тюзетиуле кийирилгендиле эмда Жамауат палатаны къауумуна кандидатла къабыл кёрюлгендиле.

Тийишли буйрукъла бергенди, аланы тамамлауну кеси контрольда тутарыкъды

КъМР-ни  Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Къабарты-Малкъар Республикада Приёмныйинде республиканы районларында жашагъан бир къауум адам бла тюбешгенди эмда аланы жарсыуларына, тилеклерине бла тарыгъыуларына тынгылагъанды.

Бушуу

Темирканов Борис Хатуевич

Почталаны мекямларын жангыртыу къолгъа алынады

«Почта России» унитар предприятияны пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, быйыл Къабарты-Малкъарда  почтаны бёлюмлерини мекямларына  ремонт этерге эмда тийрелерин тап халгъа келтирирге 20 миллион сомдан аслам берилликди.  

Страницы

Подписка на RSS - Статьи