Статьи

Мамырлыкъ, насып, саулукъ-эсенлик!

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков  Абхазияны жалынчакъсызлыгъы белгиленнгенини 25-жыллыгъы бла Рауль Хаджимбаны, къоншу республиканы халкъын да алгъышлагъанды.

Гражданланы тергеу не хыйсапдан бардырылады?

2020 жылда Россейде жашагъанланы тергеуюн бардырыу бла байламлы методология, къурау эм техника жаны бла амалланы тинтир муратда быйыл октябрьде къыралны 9 субъектинде халкъны переписи сынам халда ётерикди, анга 550 мингден аслам адам къатышырыкъды.

Бирге ишлеу эки регионнга да файда келтирир деп умутландырады

КъМР-ге ишчи жумуш бла Тула областьны правительствосуну башчысыны орунбасары эл мюлк министр Дмитрий Миляевни башчылыгъында делегация келгенди.

«Халкъны къолайлыгъын ёсдюроюу жаны бла магъаналы борчланы власть органла, граждан обществону институтлары, жамауат саулай бирикселе ишексиз тамамлаяллыкъбыз»

Тюнене Нальчикде Правительствосуну юйюнде РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников Парламентни депутатларын, министрлени, жамауатны да КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков бла шагъырей этгенди.

Россейни Президенти Владимир Путин Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны къуллугъун болжал халда толтурургъа Казбек Коковха буюргъанды

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин ишчи тюбешиуню чегинде  Казбек Коков бла ушакъ бардыргъанды. Ол Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны къуллугъун болжал халда толтурургъа анга буюргъанын билдиргенди.

«Арабызны бузуп айырыргъа кюрешгенле бизни бютюн бирлешдиргендиле»

Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде биринчи курсчула эм студент актив бла тёрели тюбешиуню чеклеринде Юрий Коков жаш тёлю бла диалог халда ушакълашханды.

Повестканы магъаналы сорууу - инсанланы учуз эм качестволу жашау журтла бла жалчытыу

КъМР-ни Правительствосуну кезиулю жыйылыуунда республиканы къырал финансларын игилендириу жаны бла программа къабыл кёрюлгенди, Къабарты-Малкъарны бла Беларусь Республиканы правительстволарыны араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимни проектине къаралгъанды.

Ёсюп келген тёлюню Ата журтубузну керти патриотлары болургъа, аны бирлигин, иги адет-тёрелерин сакъларгъа къадалып юйретирге тийишлиди

Россейни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси  Александр Матовников округну субъектлеринде акъсакъалланы советлерини келечилери бла тюбешгенди.

Улутхачыладан сыйырылгъан ахчаны пенсиячылагъа къоратыргъа таукелленипдиле

РФ-ни Къырал Думасы «Единая Россия» партияны депутатлары хазырлагъан законопроектни биринчи окъулууда къабыл кёргенди. Анда сёз сюдню оноуу бла коррупциячыладан, улутхачыладан сыйырылгъан ахчаны Россейни Пенсия фондуна бериуню юсюнден барады.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи