Статьи

Стратегия байламлыкъланы кючлендирирге оноулашхандыла.

Петербургдагъы халкъла аралы экономика форумну экинчи кюнюнде КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков  «Россетини» гендиректоруну орунбасары, «МРСК Северного Кавказа» ПАО-ну гендиректору Виталий Иванов бла  тюбешгенди.  Аны кезиуюнде мындан ары он жылны ичинде стратеги

Казбек Коков Къырал советни Консультатив комиссиясыны жыйылыууна къатышханды.

Петербургдагъы экономика форумну кезиуюнде РФ-ни Президентини Администрациясыны таматасыны биринчи орунбасары  С.В.Кириенкону башчылыгъында Къырал советни Консультатив комиссиясыны жыйылыуу болгъанды.

Оноучугъа тазир салыныргъа боллукъду.

Быйыл къабыл этилген жорукълагъа кёре, энди оноучу отпускасын экиге неда ючге бёлюп солурча дау эталлыкъ тюйюлдю. Аны юсюнден Роструд кесини энчи сайтында билдиргенди. Аллай болум ачыкъланса, таматалагъа 50 минг сом тазир салынырыкъды. Солургъа асламында 28 кюн бериледи.

Роуминг кетерилгенди.

Энди мобиль телефонлагъа къыралны башха регионларындан келген звоноклагъа ахча алынырыкъ тюйюлдю. Аны юсюнден законнга тюрлениуле кийирилгендиле эм ол юсюбюздеги жылны июнь айындан ишлеп башлагъанды. Абонентледен ахчаны операторла жаланда ол тыш къыралда болгъан кезиуде алыргъа эркиндиле.

Спортчуларыбызда – эки «доммакъ».

Новочеркасск шахарны Буз мекямында дзюдодан, Г.П. Недвигинни хурметине аталып, «А» класслы XX битеукъырал эришиу бардырылгъанды. Анда майдалла эм Россейни чемпионатына къатышыр ючюн, 17 региондан 180-ден аслам дзюдочу кюрешгендиле.

Хунерли жаш тёлюге – махтау эм саугъала.

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде бизнес билим бериуге жораланнган «тёгерек столну» чеклеринде «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны КъМР-де бёлюмюню таматасыны орунбасары Гузеланы Индира бизни къыралны предпринимательствосуну тарыхыны юсюнден Битеуроссей олимпиаданы регион кесегинде

Бахсанчыланы проектлерине – ахча саугъа.

Кёп  болмай Воронежни къырал концерт залында «Зодчество VRN» форумну чеклеринде 50-100 минг адам жашагъан гитче шахарланы болумларын игилендириу жаны бла проектлени битеуроссей конкурсуну эсеплерин чыгъаргъандыла.

Даражалы конкурсда – сыйлы жерле.

В.Коков атлы Къабарты-Малкъар къырал  аграр университетни студентлери Битеуроссей илму конкурсда эм сыйлы жерлеге чыкъгъандыла.

Закийлиги, асыллыгъы, ниет дерслери ёмюрде да унутуллукъ тюйюлдюле.

4 июньда Къабарты-Малкъарны халкъ поэти, СССР-ни Ленинчи эм Къырал саугъаларыны, РСФСР-ни Къырал премиясыны лауреаты Къулийланы Къайсынны эсгерирге Нальчикде закийни атын жюрютген орамда эсгертмесини къатына кёп адам жыйылгъан эди.

Магъаналы проектлени жаш тёлю бирден кюч салып тамамларча.

Ставропольда «БРИКС эмда ШОС къыралланы студент жаз башы» деген Халкъла аралы 3-чю фестиваль ачылгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи