Статьи

Махтау сёзле бла бирге – саугъала да.

Черек районну  жер-жерли администрациясында Социал ишчини кюнюн къууанчлы белгилегендиле.

Чалгъычы-робот арый-тала билмейди.

Федерал автомашина жоллагъа къарагъан «Кавказ» Управленияны къоншу Ставрополь крайда подряд организацияларындан бири жол жанланы кырдыкдан тазаларча эки чалгъычы-роботну сатып алгъанды. Айтханларына кёре ала Р-217 "Кавказ" жолну жанында ишлеп башлагъандыла.

Тамамланнган жумушла халкъны къолайлыгъын ёсдюрюуге, экономиканы, социал сфераны айнытыугъа бурулгъандыла.

КъМР-ни Парламентини жыйылыуунда премьер-министр Мусукланы Алий депутатланы Правительствону 2018 жылда  ишини эсеплери бла шагъырей этгенди.

Юнармия къымылдауну аякъландырыууна алланнган программалагъа бла проектлеге энчи эс бёлюннгенди.

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну юйюнде Казбек Коков 58-чи битеуаскер армияны командующийи, генерал-майор Сергей Рыжков бла тюбешгенди.

Стратегия байламлыкъланы кючлендирирге оноулашхандыла.

Петербургдагъы халкъла аралы экономика форумну экинчи кюнюнде КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков  «Россетини» гендиректоруну орунбасары, «МРСК Северного Кавказа» ПАО-ну гендиректору Виталий Иванов бла  тюбешгенди.  Аны кезиуюнде мындан ары он жылны ичинде стратеги

Казбек Коков Къырал советни Консультатив комиссиясыны жыйылыууна къатышханды.

Петербургдагъы экономика форумну кезиуюнде РФ-ни Президентини Администрациясыны таматасыны биринчи орунбасары  С.В.Кириенкону башчылыгъында Къырал советни Консультатив комиссиясыны жыйылыуу болгъанды.

Оноучугъа тазир салыныргъа боллукъду.

Быйыл къабыл этилген жорукълагъа кёре, энди оноучу отпускасын экиге неда ючге бёлюп солурча дау эталлыкъ тюйюлдю. Аны юсюнден Роструд кесини энчи сайтында билдиргенди. Аллай болум ачыкъланса, таматалагъа 50 минг сом тазир салынырыкъды. Солургъа асламында 28 кюн бериледи.

Роуминг кетерилгенди.

Энди мобиль телефонлагъа къыралны башха регионларындан келген звоноклагъа ахча алынырыкъ тюйюлдю. Аны юсюнден законнга тюрлениуле кийирилгендиле эм ол юсюбюздеги жылны июнь айындан ишлеп башлагъанды. Абонентледен ахчаны операторла жаланда ол тыш къыралда болгъан кезиуде алыргъа эркиндиле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи