Статьи

Федерал бюджетден миллет проектлеге бёлюннген ахчаны хайырланыу жаны бла соруула сюзюлгендиле

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Регионланы айныу жаны бла правительстволу комиссияны кенгешине къатышханды. Жыйылыугъа таматалыкъны вице-премьер Виталий Мутко  этгенди.

Антына кертичилей къалгъанды.

Полицияны капитаны РФ-ни МВД-сыны «Баксанский» муниципалитетле аралы бёлюмюню участка уполномоченныйи Мурат Жиновну 2018 жылда 3 октябрьде къуллукъ этген кезиуде Атажукино элде сауутланнган аманлыкъчы ёлтюргенди.

Пенсияланы тохташдырыуда жангычылыкъла аз-аз кийирилликдиле.

КъМР-ни Парламентини Социал политика, урунуу эм саулукъ сакълау комитетини кенгертилген жыйылыуунда пенсияны тохташдырыу жаны бла законла къалай толтурулгъанлары сюзюлгенди.

Элледе доктор болуп урунурукълагъа - миллион сом, башха хатерле да.

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну кезиулю кенгешинде республиканы министерстволары бла ведомстволары хазырлагъан проектлеге эмда башламчылыкълагъа къаралгъанды, аланы юсю бла бегимле къабыл этилгендиле. Жыйылыуну Правительствону башчысы Мусукланы Алий бардыргъанды.

Айырмалы жашла бла къызла паспортларын республиканы таматасыны къолундан алгъандыла.

Россейни Кюнюнде къыралны жаш инсанларына баш документлерин – паспортну – къууанчлы халда бериу ариу тёреге айланнганды.

Мария жюрегиндегин айтханды.

Битеудуния женгил атлетиканы бек жарыкъ жулдузларындан бири прохладначы Мария Ласицкене бу кюнледе инстаграмда кесини страницасында россейли спортха башчылыкъ этген къуллукъчулагъа кесини кёлкъалдысын айтханды.

Арада байламлыкъланы кючлендирирге оноулашхандыла.

КъМР-ни Кёп функциялы арасында Ич ишлени министерствосуну республикада бёлюмлерини келечилери бла тюбешиу болгъанды.

Фатарны тюрлендирир ючюн къоншуланы ыразылыкълары керекди.

Къабарты-Малкъарда Кадастр палатаны юридический бёлюмюню башчысы Кумыкова Залина билдиргеннге кёре, быйыл 9 июньда, жашау этерге жараулу журтланы башха категориягъа кёчюрюу жорукълада тюрлениуле этилгендиле. Ала документлени жарашдырыу эм тийишли органнга бериу бла байламлыдыла.

Гитче гёжефлерибизде – тёрт майдал.

Шимал Осетия-Аланияны Моздок шахарында Россейни спортуну устасы Джамалдин Кубачевни хурметине эркин тутушуудан биринчи регионла аралы эришиу бардырылгъанды. Анга бизни республиканы «Хасания» спорт клубундан жаш гёжефле да къатышхандыла, майдалла къытаргъа да жетишгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи