Статьи на балкарском языке

Улутхачыладан сыйырылгъан ахчаны пенсиячылагъа къоратыргъа таукелленипдиле

РФ-ни Къырал Думасы «Единая Россия» партияны депутатлары хазырлагъан законопроектни биринчи окъулууда къабыл кёргенди. Анда сёз сюдню оноуу бла коррупциячыладан, улутхачыладан сыйырылгъан ахчаны Россейни Пенсия фондуна бериуню юсюнден барады.

Культураланы, аш-азыкъланы, миллет энчиликлени кёп тюрлюлюгю - бизни байлыгъыбызды

Адыгланы - (черкеслилени) кюнюнде Нальчикде Келишиулюкню майданында «Къабарты-Малкъарны миллетлерини палитрасы» деген иш къуралгъанды. Анда республикада жашагъан халкъланы культура аралары арбазла къурап, тёрелерини, халкъ чыгъармачылыкъларыны, аш-азыкъларыны кёрмючлерин  бардыргъандыла.

Магъаналы проблемалагъа танг эс бёлюннгенди

Тюнене Москвада Россей Федерацияны  Правительствосуну  Председателини орунбасары Ольга Голодецни бла Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коковну  ишчи тюбешиулери къуралгъанды.

Битеу чырмаулагъа да къарамай, экономикабыз ышаннгылы айнытылады, социал бёлюмде жангыртыу жумушла толтуруладыла

Тюнене Нальчикде Али Шогенцуков атлы Къабарты драма драма театрда Черкеслилени халкъла аралы ассоциациясыны  XII конгресси бардырылгъанды. Анга Европаны къыралларыны, Сирияны, Иорданияны, Абхазияны делегациялары, РФ-де адыгла жашагъан регионланы келечилери къатышхандыла.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Ю.А. Коковну Адыгланы (черкеслилени) кюню бла А л гъ ы ш л а у у

Къабарты-Малкъарны хурметли жамауаты! Битеу жюрегимден сизни Адыгланы (черкеслилени) кюню бла алгъышлайма!

Къаршы байламлыкъда урунууну магъанасы чертилгенди

Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Халкъла аралы черкес ассоциацияны таматалары эмда 19 сентябрьде Нальчикде ачылгъан  МЧА-ны конгрессини келечилери бла тюбешгенди.

Федерал ара бла келишимлени чеклеринде республикада 430 объект салынырыкъды, тюрлю-тюрлю жумушла толтуруллукъдула

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков тюнене Правительствону юйюнде Министрлени кабинети бла жылны аллындан бери озгъан 9 айны ичинде республиканы социальный сферасын бла экономикасын айнытыуда эсеплени  тинтгенди.

Къырал экспертизаны ишин игилендирирге алланып

КъМР-ни Парламентини президиумуну жыйылыуунда «комитетни сагъатыны» чеклеринде «КъМР-де проект документлени къырал экспертизасы жаны бла управление» къырал автоном учрежденияны башчысы Ольга Короткихни доклады сюзюлгенди.

Бюджетни файдалары кёбейтилгендиле, профицит алгъынча къалгъанды

КъМР-ни Правительствосуну кезиулю жыйылыуунда 25 бегимни проекти сюзюлюп, къабыл кёрюлгенди. Ол санда министрле бюджетге кийирилген тюзетиулеге къарагъандыла, урунуу рынокда болумну коэффициентин кёбейтгендиле эмда юбилейлеге хазырланыу комиссияланы къурагъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке