Статьи

Бет жарыкълы уруннганлары, бийик профессионализмликлери бла махтау тапхандыла

КъМР-ни Парламентини кезиулю сессиясыны ахырында тюрлю-тюрлю сфералада жетишимле болдургъанланы, бет жарыкълы ишлегенлени саугъалау ариу тёреге айланнганды.

Хыйлалыкъгъа жол бермезлик тюрлениуле

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журтла-коммунал мюлк министри Владимир Якушевни башчылыгъында видеоконференция халда бардырылгъан селектор кенгешге къатышханды.

Бирлешип бардыргъан ишни хычыуун хыйсаплары

Багъалы окъуучуларыбыз, сиз барыгъыз да билгенден, бу кюнледе жазылыу кампания ахырына жетди. Аны себепли бу иш бла байламлы эсепле да чыгъарылгъандыла. Бирси изданияла бла тенглешдирсек, насыпха, бизни жазылыучуларыбызны санына къошулгъанды.

дата бийик даражада белгиленирча, ол жамауатны эсинде къалырча, къолдан келгенни аямазгъа

Юрий Коков Правительствону юйюнде совет аскерле Афганистандан чыгъарылгъанлы 30 жыл толгъанын белгилеуге  атап кенгеш бардыргъанды.

Солургъа кетерни аллында депутатла бюджетни сюзгендиле, РФ-ни премьер-министрине тилекни къабыл кёргендиле

КъМР-ни Парламентини быйыл жаз башы сессиясыны ахыр  жыйылыуунда депутатла 2018 жылны биринчи кварталында республикалы бюджет къалай толтурулгъанын сюзгендиле, РФ-ни премьер-министри Дмитрий Медведевге эл мюлк техниканы чыгъаргъанлагъа къоранчларына  субсидияны кёбейтиуню юсюнден тилек  къагъыт

Орамларыбызны кенгертир къайгъыгъа киргендиле

КъМР-ни Парламентини Промышленность, транспорт, связь эм жол мюлк жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда республиканы ара шахарыны орамларында, ол санда халкъ аслам жыйылгъан жерлени тийрелеринде, парковкаланы кёбейтиуню юсюнден баргъанды сёз.

Битеу жамауатны къууанч тыпырлы болдургъан хорлам

Футболдан чемпионатны 18-чи кюню Россейде спортну бу тюрлюсюн сюйгенлеге, анга артыкъ уллу эс бурмагъанлагъа да уллу къууанч келтиргенди. Къыралны жангы тарыхында биринчи кере болуп, РФ-ни жыйымдыкъ командасы эришиулени финалыны кесегине чыкъгъанды.

Жигитлигин бла антына кертичилигин юлгюге тутуп турлукъдула

Нальчикни 17-чи  номерли школунда РФ-ни МВД-сыны Черек районда бёлюмюню штабыны таматасы Гузиланы Тахирни хурметине эсгериу къанга ачылгъанды. Полицияны полковниги 2015 жылда 31 июльда аманлыкъчыланы къолларындан жоюлгъанды.

«Нальчик» къонакъ юйню орунуна жангысы сюелликди

Къабарты-Малкъарны ара  шахарында  белгили «Нальчик» къонакъ юйню къабыргъаларын мугут басып, ол жараусуз болгъанлы талай жыл болады.  Мекямны андан тазаларча уа бир жангы амал керек эди. Алай иги кесек заманны анда бир тюрлю мадар этилмегенинден болум иги да осалына кетгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи