Статьи

Жапсарыу эмда кёл этдириу

Къабарты-Малкъарны тауларында къар юзюлюп, Росгвардияны тёрт къуллукъчусу ажымлы ёлгендиле. Республиканы Башчысы Юрий Коков аланы жууукъларына бла ахлуларына къайгъы сёз бергенди.

Коррупциягъа къажау законла къалай толтурулгъанларына къаралгъанды, профилактиканы кючлендириуге эс бурулгъанды

КъМР-ни Правительствосунда тюнене бардырылгъан семинар-кенгешде сёз РФ-ни коррупциягъа къажау законлары Къабарты-Малкъарда къалай толтурулгъанларыны, норматив-право актланы хазырлауда алагъа не магъана берилгенини эмда республикада бу жаны бла болумну юсюнден баргъанды.

Къабарты-Малкъарны суу басхан районларында болушну кёргендиле, ырхы келирге къоркъуулу жерлени тинтгендиле

7 августда Россей Федерацияны Граждан къорууланыуну ишлери, къыйын болумла эмда табийгъат къыйынлыкъланы хаталарын кетериу жаны бла министри Евгений Зиничев бла РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Александр Матовников Къабарты-Малкъарны къоркъуулу жерлерин бийикден къарап кёргенди

Программаны жангыдан жарашдырлыкъдыла

КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосунда районланы эмда шахар округланы жер-жерли администрацияларыны келечилери да къатышып кенгеш бардырылгъанды.

Экзаменлеге къошулгъан педагогланы къызындырлыкъдыла, сабийлеге бакъгъан махкемелеге онг берликдиле

КъМР-ни Правительствосуну башчысы Мусукланы Алий бардыргъан кезиулю кенгешде талай министерствону  бла ведомствону  ишлерин сюзгендиле, Правительствону бир-бир  бегимлерин тюрлендиргендиле эмда башха вопрослагъа къарагъандыла.

Туризмни айнытыуда республиканы онгларын не къадар толу хайырланыргъа борч салыннганды

Къытайны Россей Федерацияда Посольствосуну делегациясы республикагъа келип тургъанын алгъаракълада билдиргенбиз.

Башкъараны къоркъуусуз этедиле

Элбрус районда Адыл-Суу къолда 2500 метр бийикликде орналгъан Башкъара кёлге баргъан жолну жангыртхандыла эм  аны  сууу жыйылмай  аз-аздан кетерча этгендиле.  

Мария Кучина – Европаны эм иги атлетчилеринден бири

Женгил атлетиканы европалы ассоциациясындан билдирилгенине кёре, прохладначы спортчу Мария Ласицкене (Кучина) «Европаны эм иги женгил атлетчиси» деген атха кёргюзтюлген спортчуланы санына киргенди.

Къабарты-Малкъарны бла Къытайны арасында эки жанына да файдалы байламлыкъла къурауну ышаннгылы атламлары

Къытайны Россей Федерацияда Посольствосуну делегациясы ол къыралны Энчи эмда Толу эркинликли келечиси  Ли Хуэни башчылыгъында  тюнене Къабарты-Малкъарда болгъанды.

Жел салгъан заран тергелгенди, бузукълукъла кетериле турадыла

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков тюнене бир-бир  министерстволаны бла службаланы башчылары бла кенгеш бардыргъанды. Анда 30 июльда республиканы талай районунда уллу жел салгъан хаталаны кетериуню юсюнден сёлешиннгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи