Статьи

Продукциягъа сурам ёседи

Нальчикде бийик вольтлу аппаратураны заводу продукцияны асламыракъ чыгъарып башлагъанды. КъМР-ни Промышленность эмда сатыу-алыу министерствосундан билдиргенлерине кёре, предприятие быйыл биринчи алты айны ичинде 352,2 миллион сом багъасы электро оборудование сатханды.

Халны тинтгендиле, кемчиликлеге эс бургъандыла

КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министрини къуллугъун толтургъан Ауес Кумыков, аны орунбасары Геккиланы Солтан Черек районну окъуу учрежденияларыны бир къауумунда болгъандыла эмда алада жангыртыу ишле къалай баргъанларына къарагъандыла.

Александр Матовников республикада халны, къыралны башчысыны указлары къалай толтурулгъанларын тинтгенди

РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников къуллугъуна кирише, регионланы социал-экономика болумлары, къоркъуусузлукъ къалай жалчытылыннганы бла шагъырейленеди, болгъан кемчиликлени тинтеди.

Ырхы келирге къоркъуулу жерлеге къарагъандыла

Халкъны бла тийрелени къыйын табийгъат болумладан сакълау жаны бла ведомствола аралы комиссия бу кюнледе МЧС-ни вертолётунда тау районлада ырхы келирге къоркъуулу жерлеге къарагъандыла, деп билдириледи ведомствону сайтында.

Токну къоранчларын тири азайтадыла

Шимал Кавказны регионла аралы сетевой компаниясында хар ай сайын бардырылгъан корпоратив конкурсну эсеплерин чыгъаргъандыла бу кюнледе. Анда ишлерин тынгылы бардыргъан бёлюмлени белгилейдиле.
 

Битеу службала - энчи хазырлылыкъ низамда

Тюнене  эрттенликде сагъат бешде сакъ жауунланы хаталарындан  Уллу Нарзанла  таланы тийресиндеги федерал автомобиль жолну кесегинде (97 км ФАД  А-158 «Прохладный-Баксан-Азау)  таш-топуракъ къатыш ырхы келгенди. Эрттенликде онбир сагъатха уа жолда жюрюу жангыртылгъанды.

Бирге ишлеуню атламлары

Къабарты-Малкъар Тула область бла бирге ишлеуню кенгерте барады. Бу кюнледе республикадан бир къауум адам Юрий Коковну башчылыгъында анда болгъанды.

Баш къайгъырыубуз - адамланы жашаулары къолайлы, ырахатлы да болурун жалчытыу

Тюнене Москвада Россейни премьер-министри Дмитрий Медведев  СКФО-ну социал-экономика айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуун бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысы Юрий Коков къатышханды эмда сёлешгенди.

Чегем сууда автомобиль кёпюрню къысха болжалны ичинде ачаргъа борч салыннганды

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Чегем районда кенгеш бардыргъанды эмда былтыр суу ашап, энишге чёкген кёпюрню бегитип, жангыртып, ол жумушланы къысха заманны ичинде тамамлап, аны юсю бла машинала жюрюп башларча этерге буюргъанды.
 

Арбазла айбатланадыла

«Шахарда тийишли болумну къурау» деген проектни чеклеринде Нальчикде кёп фатарлы юйлени арбазларында тапландырыу ишле кюн сайын бардырыладыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи