Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Россейни халкъ артисткасы Валерия эмда аны баш иеси, продюсер Иосиф Пригожин бла тюбешгенди

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Россейни халкъ артисткасы Валерия эмда аны баш иеси, продюсер Иосиф Пригожин бла тюбешгенди. Ала Нальчикге  КъМР-ни Къыраллыгъыны кюнюне аталгъан уллу концерт программагъа къатышыргъа келгендиле.

Пенсия жыл саннга жетгенлеге къырал болушлукъ къалады

КъМР-ни Парламентини президиумуну быйыл кюз сессияда биринчи жыйылыуунда отузгъа жууукъ соруугъа къаралгъанды. Аны ача, спикер Татьяна Егорова жыйылыу къысха эсе да, аны кезиуюнде кёп магъаналы жумушланы толтурургъа белгиленнгенин чертгенди.

Ушакъны ёзек темасы - лыжачылагъа къолайлы онгла къурау

 Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Правительствону юйюнде  Россейни Тау лыжа спорт эмда сноуборд жаны бла федерациясыны президенти Леонид Мельников бла тюбешгенди.

Налмас инструментлеге тюрклю предпринимательлени кёзлери къарагъанды

Кёп болмай КъМР-ни Сатыу-алыу палатасында  аны келечиси, «Техно-Алмаз» биригиуню таматасы Руслан Токовну башламчылыгъы бла Тюркден «TETRA MAKINE» компанияны таматасы   Хакан Каймсак эм аны коллегасы Хасан Кекес бла ишчи тюбешиу болгъанды.

Тёрт мингден аслам сабий туугъанды, элли сегизи - эгизле

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда ауурлукълары беш жюз граммгъа жетген къагъанакъланы 93 процентини   жашауларын сакъларгъа эмда айнытыргъа онг барды, деп билдиреди Перинатал араны баш врачы Гайыланы Алёна.

Энди миллет тилледе бериулеге цифра халда къараргъа онг берилликди

Къабарты-Малкъарны Къыраллыгъыны эмда Билимни кюнлерине аталгъан къууанчлы жумушлагъа РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликни келечиси, Россейни Жигити Александр Матовников да къатышханды.

Билимни сейир дуниясына жол ачхан къонгуроу

Озгъан шабат кюн бизни республиканы 240 чакълы мектебинде биринчи къонгуроу зынгырдагъанды.

Жигер уруннганлагъа - тийишли саугъала

КъМР-ни Къыраллыгъыны кюнюню аллында экономиканы, социальный сфераны айнытыуда, право низамны сакълауда жетишимле болдургъанланы бийик къырал саугъала бла белгилеу ариу тёреге айланнганды.

Инвестиция онгларын кенгертирге алланып

 Тюнене Нальчикде Къабарты-Малкъарны Башчысы Ю.А.Коков бла Россейни Монополиялагъа къажау службасыны башчысыны орунбасары А.В.Доценко федерал ведомствону бла КъМР-ни власть органларыны араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи