Статьи

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Ю.А. Коковну Адыгланы (черкеслилени) кюню бла А л гъ ы ш л а у у

Къабарты-Малкъарны хурметли жамауаты! Битеу жюрегимден сизни Адыгланы (черкеслилени) кюню бла алгъышлайма!

Къаршы байламлыкъда урунууну магъанасы чертилгенди

Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Халкъла аралы черкес ассоциацияны таматалары эмда 19 сентябрьде Нальчикде ачылгъан  МЧА-ны конгрессини келечилери бла тюбешгенди.

Федерал ара бла келишимлени чеклеринде республикада 430 объект салынырыкъды, тюрлю-тюрлю жумушла толтуруллукъдула

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков тюнене Правительствону юйюнде Министрлени кабинети бла жылны аллындан бери озгъан 9 айны ичинде республиканы социальный сферасын бла экономикасын айнытыуда эсеплени  тинтгенди.

Къырал экспертизаны ишин игилендирирге алланып

КъМР-ни Парламентини президиумуну жыйылыуунда «комитетни сагъатыны» чеклеринде «КъМР-де проект документлени къырал экспертизасы жаны бла управление» къырал автоном учрежденияны башчысы Ольга Короткихни доклады сюзюлгенди.

Бюджетни файдалары кёбейтилгендиле, профицит алгъынча къалгъанды

КъМР-ни Правительствосуну кезиулю жыйылыуунда 25 бегимни проекти сюзюлюп, къабыл кёрюлгенди. Ол санда министрле бюджетге кийирилген тюзетиулеге къарагъандыла, урунуу рынокда болумну коэффициентин кёбейтгендиле эмда юбилейлеге хазырланыу комиссияланы къурагъандыла.

Саулукъ сакълау махкемелеге бла школлагъа – керекли машинала

Къабарты-Малкъарны саулукъ сакълау эм билим бериу учрежденияларына быйыл 30 энчи транспорт берилликди: 20 терк медицина болушлукъ этиу машина бла 10 школ автобус. Аны юсюнден  оноугъа РФ-ни Правительствосуну башчысы Дмитрий Медведев 2018 жылны 7  сентябринде къол салгъанды.

Айырыучуланы билекликлери – хурметни бла ышаныуну белгиси

Юрий Коков Москваны мэрини къуллугъуна айырыулада хорлам бла Сергей Собянинни алгъышлагъанды.
«Хурметли Сергей Семёнович! Къабарты-Малкъарны Парламентини, Правительствосуну атларындан, кесим да Сизни хорлам бла эмда Москваны мэрине жангыдан сайланнганыгъыз бла жюрегимден алгъышлайма.

Республикалы законлада тохташдырылгъан битеу льготала сакъланадыла

КъМР-ни Парламентинде «Единая Россия» политика партияны фракциясы   эр кишилеге 60 жылда, тиширыулагъа 55 жылда  къырал социал болушлукъ бериуню юсюнден законну проектин хазырлагъандыла.

Башыбыз кёкге жетгенча болдукъ!

Миллетибизде озгъан шабат кюнню сакъламагъан хазна адам болмаз эди арт эки-юч айны ичинде. Ол кюн Тюменланы Альберт къатыш сермешлени АСВ организациясыны бел бауу ючюн кюрешип, аны алыргъа таукел атлагъан эди.

Озгъан жыллада болдургъан жетишимлерибизге къууанабыз, алгъа таукел къарайбыз

Тюнене ингирде Нальчик шахарда Жашил театрда Къабарты-Малкъар Республика къуралгъанлы 97 жыл толгъанына жораланнган байрам болгъанды. Ары республиканы жамауатындан иги кесек адам, КъМР-ни Правительствосуну, Парламентини келечилери, федерал округдан, регионладан къонакъла да келгендиле.  

Страницы

Подписка на RSS - Статьи