Статьи

Федерал министр Элбрусда табийгъат къыйынлыкъ жетген тийреледе халны тинтгенди, оператив кенгеш бардыргъанды

РФ-ни Шимал Кавказда ишлери жаны бла министри Сергей Чеботарев КъМР-ни Башчысы Юрий Коков бла бирге республиканы суу басхан  тийрелеринде болгъанды.

Командабыз кючлю болгъанын ачыкълагъанды, аны тамбласы ышаннгылыды

Дунияны футболдан чемпионатыны энтта бир кезиую озгъан ыйыкъда бошалгъанды. Анда сегиз команда жарым финалгъа чыгъар ючюн сермешгендиле.
 

Пенсия системада тюрлениуле эм ахырында халны игилендириуге алланыпдыла

«Единая Россия» политика партия  жанлыланы регион координация советини кезиулю жыйылыуунда Россейде пенсия системада бардырылгъан жангычылыкъланы сылтаулары бла муратлары    сюзюлгендиле. Тюбешиу партияны регион бёлюмюнде бардырылгъанды.

Жашауда тийишли жерле табаргъа болушурукъ дипломла алгъандыла

Нальчикде  Жашил театрда озгъан байрым кюн  Х.М.Бербеков атлы  Къабарты-Малкъар къырал университетни  айырмалы   бошагъан жаш адамлагъа къызыл дипломла бериуге жораланнган къууанчлы ингир быйыл онбиринчи кере бардырылгъанды.
 

Баш борч - халкъны къоркъуусузлугъун жалчытыргъады эмда халны андан ары осалландырмазгъады

Къабарты-Малкъарда тау череклени суулары жагъаларындан чыгъып, жолланы бла кёпюрлени бузгъанларындан сора, аланы тюзетиу эмда жангыртыу ишле къолгъа олсагъат алыннган эдиле эмда къыстау  бара турадыла.

Бет жарыкълы уруннганлары, бийик профессионализмликлери бла махтау тапхандыла

КъМР-ни Парламентини кезиулю сессиясыны ахырында тюрлю-тюрлю сфералада жетишимле болдургъанланы, бет жарыкълы ишлегенлени саугъалау ариу тёреге айланнганды.

Хыйлалыкъгъа жол бермезлик тюрлениуле

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журтла-коммунал мюлк министри Владимир Якушевни башчылыгъында видеоконференция халда бардырылгъан селектор кенгешге къатышханды.

Бирлешип бардыргъан ишни хычыуун хыйсаплары

Багъалы окъуучуларыбыз, сиз барыгъыз да билгенден, бу кюнледе жазылыу кампания ахырына жетди. Аны себепли бу иш бла байламлы эсепле да чыгъарылгъандыла. Бирси изданияла бла тенглешдирсек, насыпха, бизни жазылыучуларыбызны санына къошулгъанды.

дата бийик даражада белгиленирча, ол жамауатны эсинде къалырча, къолдан келгенни аямазгъа

Юрий Коков Правительствону юйюнде совет аскерле Афганистандан чыгъарылгъанлы 30 жыл толгъанын белгилеуге  атап кенгеш бардыргъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи