Статьи

Правительствода Цифрли телебериулеге кёчюу не халда болгъанына къарагъандыла, бегимлеге тюзетиуле кийиргендиле

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда республика телевещанияны  цифра амал бла бардырыргъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди эмда толтуруучу власть органлада болгъан тюрлениуле бла байламлы бир-бир бегимлеге тюзетиуле кийирилгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

Мамырлыкъ, келишиулюк сакълансала, закон башчылыкъ этсе, барыбыз да къуралыулу урунсакъ, жалчыталлыкъбыз халкъны ырахатлыгъын бла къолайлыгъын

6 октябрьде КъМР-ни Башчысыны  къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Правительствону юйюнде Право низамны жалчытыу жаны бла дайым да ишлеген кенгешни бла Экономика эм жамауат къоркъуусузлукъну советини жаны бла советни бирикген жыйылыуун бардыргъанды.

Миллетлени бирикдирген, арада шуёхлукъну кючлеген маданият эм спорт байрам

Кавказны халкъларыны маданият эм спорт фестивали арт жыллада эм жарыкъ байрамладан бири болгъанды. Алгъа ол «Кавказ оюнла» дегет ат бла къуралып тургъанды, бюгюнлюкде аны аты тюрленнгенликге, магъанасы уа къалгъанды.

Кюз - Къыш кезиуге – толу хазырлыкъда

Тюнене КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан К.В.Коков республиканы правительствосуну, министерстволарыны бла ведомстволарыны оноучулары, район администрацияланы таматалары бла кенгертилген кенгеш бардыргъанды.  Анда предприятияланы бла организацияланы, инженер инфраструктураны к

Адамла бла байламлыкъланы кючлендирирге, гражданланы проблемаларына энчи эс бургъанлай турургъа

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан К.В. Коков тюнене республиканы муниципал къуралыуларыны  таматалары бла ишчи  кенгеш бардыргъанды.

Махтау сёзле, жылы алгъышлаула, саугъала

Тюнене «Единая Россия» партияны КъМР-де регион бёлюмюнде Юйретиучюню бла Устазны кюнлерине жораланнган жыйылыу ётгенди. Аны КъМР-ни Парламенти партиячыла бла бирге къурагъандыла.

Мамырлыкъ, насып, саулукъ-эсенлик!

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков  Абхазияны жалынчакъсызлыгъы белгиленнгенини 25-жыллыгъы бла Рауль Хаджимбаны, къоншу республиканы халкъын да алгъышлагъанды.

Гражданланы тергеу не хыйсапдан бардырылады?

2020 жылда Россейде жашагъанланы тергеуюн бардырыу бла байламлы методология, къурау эм техника жаны бла амалланы тинтир муратда быйыл октябрьде къыралны 9 субъектинде халкъны переписи сынам халда ётерикди, анга 550 мингден аслам адам къатышырыкъды.

Бирге ишлеу эки регионнга да файда келтирир деп умутландырады

КъМР-ге ишчи жумуш бла Тула областьны правительствосуну башчысыны орунбасары эл мюлк министр Дмитрий Миляевни башчылыгъында делегация келгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи