Статьи

Тикген кийимлерине тышында да кёпле бюсюрейдиле

Кёп болмай КъМР-ни промышленность эм сатыу-алыу министри Шамиль Ахубеков «БТК групп» компанияны Терек  шахарда предприятиясында болгъанды. Ол фабриканы иши бла шагъырейленнгенден сора, аны производство  онгларына бийик багъа бичгенди.

Казбек Коков талай районну эл мюлк предприятияларын жокълагъанды, бизнес-форумгъа къатышханла бла тюбешгенди

Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Урван, Май,Чегем, Элбрус, Бахсан районлада эл мюлк предприятиялада болгъанды, Бахсан шахарны агропромышленный бизнес-инкубаторуну тийресинде бардырылгъан бизнес-форумгъа къатышханла бла да тюбешгенди.

Атлары - тарых тизмеде

Шабат кюн 13 октябрьде, Ишчи борчларын толтургъан кезиуде ёлтюрюлген полициячыланы эсгериуню кюнюне аталып, Нальчикде Милицияны  скверинде бушуулу митинг болгъанды.

«Алтын кюзде» алтын тирлик

Москвада ВДНХ-ны тийресинде 10 октябрьден башлап ол айны 13-сюне дери Россейни агропромышленностуну «Алтын кюз-2018» деген 20-чы юбилей кёрмючю бардырылгъанды. Ол кеси да профессионал байрамгъа – Эл мюлкде бла жарашдырыучу промышленностьда ишлегенлени кюнюне жораланнганды.

Къыйынларына - бийик багъа

Орта кюн Нальчикде Къырал концерт залда Устазны кюнюне аталгъан къууанчлы жыйылыу болгъанды. Аны кезиуюнде окъутуу-юйретиу ишге къыйын салгъан тёрт педагог белгиленнгендиле.

Казбек Коков Республикалы кардиология араны жокълагъанды

Тюнене Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Республикалы кадиология арада болгъанды, анда жюреклеге бла къан тамырлагъа операцияла этген, аллай аурууланы да тинтиу бла кюрешген А.Н.Бакулев атлы араны баш илму къуллукъчусу бла тюбешгенди.

Кенгеш Баш борч – террорчулукъ аманлыкъланы алгъадан билип, жолларын кесерге, профилактика ишни къыйматлылыгъын кётюрюрге

Махачкъалада Терроризмге къажау миллет комитетни (НАК-ны) председатели, Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында кенгеш бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

Республиканы агропромышленность комплексин айнытыуну амалларын, анга билеклик этиуню онгларын сюзгендиле

Тюнене Москвада «Алтын кюз» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню чеклеринде  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушевни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну тюбешиулери болгъанды.  

Страницы

Подписка на RSS - Статьи